fbpx

Pokazuję jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych. Pozdrawiam Robert Smug.

pl en

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu:

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego RobertSmug.pl

Postanowienia ogólne:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.robertsmug.pl jest prowadzony przez firmę:

Profit Trading And Investing Sp. z o.o.

ul. Hulewiczów 4d/5, 60-688 Poznań

NIP 9721251085

REGON 302827036

Konto bankowe

BNP Paribas

37 1750 0012 0000 0000 3259 4638

zwaną dalej Sklepem.

2. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.

3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

5. Sklep prowadzi sprzedaż usług szkoleniowych i produktów edykacyjnych wyłącznie na terenie Polski, realizując zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Składanie i realizacja zamówienia

6. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na witrynie:  www.robertsmug.pl, zwanego dalej Formularzem.

7. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Jedynie podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego towaru. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

9. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.

10. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

11. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

12. Według wyboru Klienta za zamówiony produkt można zapłacić przelewem bankowym, kartą płatniczą, za pomocą serwisu przelewy24.pl, PayPal.

13. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu bankowego lub karty płatniczej towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt.

14. Zamówienia z formą płatności z góry, o której mowa w pkt. 13, które nie są opłacone w ciągu miesiąca od daty ich złożenia, będą anulowane.

15. Sklep prowadzi sprzedaż w formie elektronicznej (wysyłając do Klienta zamówiony produkt drogą elektroniczną).

16. Po zakupie zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w ciągu 72h.

17. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

18. Wszystkie ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w Polskich Złotych.

19. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawionym przez Sklep odpowiednim rachunkiem wysyłanym do klienta listem zwykłym na koszt Sklepu.

20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez Pocztę Polską.

21. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

22. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

23. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane Klienta wykorzystane będą przez Sklep także w celu informowania go o nowych produktach i promocjach Sklepu.

24. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sklep zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane nie są przekazywane, odsprzedawane, ani użyczane innym podmiotom.

25. Każdy Kupujący, który wypełnił Formularz, ma w każdym czasie możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

Zwrot zakupioneej usługi.

26. Klient można zrezygnować z zakupionej usługi bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu, pod warunkiem, że zakupiona usługa nie była kopiowana lub w żaden sposób użytkowana. Zwroty należy kierować na adres emailowy:

kontakt (at) robertsmug.pl

lub listownie:

Profit Trading And Investing Sp. z o.o.

ul. Hulewiczów 4d/5, 60-688 Poznań

27. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

28. W przypadku zwrotu usługi po terminie 14 dni, Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu.

29. Jeżeli Sklep wyrazi zgodę na przyjęcie towaru po terminie 14 dni od daty zakupu to tylko pod warunkiem umniejszenia kwoty zakupu proporcjonalnie co do okresu użytkowania, nie mniej jednak niż w wysokości 33% początkowej kwoty zakupu.

Reklamacje

30. Jeżeli zakupiona usługa lub produkt zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pokrywa Sklep. Zgłoszona wada produktu jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta.

31 Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Klienta we wiadomości.

32. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie maila na adres Sklepu: kontakt (at) robertsmug.pl

Po przyjęciu maila z reklamacją przez Sklep, Sklep odeśle na adres e-mail Klienta zaakceptowany mail z reklamacją, który Klient powinien wydrukować i dołączyć do paczki wraz z reklamowanym produktem.

Paczkę należy odesłać na adres:

Profit Trading And Investing Sp. z o.o.

ul. Hulewiczów 4d/5, 60-688 Poznań

Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

33. Reklamowany produkt powinien zostać odesłany do Sklepu wraz z oryginalnym opakowaniem, jeżeli było takie dostarczone.

34. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania reklamacyjnego nieuzasadnionego odesłania do Sklepu produktu niedotkniętego wadą, Sklep obciąży Klienta poniesionymi przez Sklep kosztami badania reklamacji oraz wysyłki paczki reklamacyjnej do Sklepu.

Pozostałe

35. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.